Od października 2018 r. do stycznia 2019 r. trwały warsztaty obywatelskie dla dorosłych członków lokalnych społeczności Bidaczowa, Korytkowa, Soli i Smólska oraz zajęcia Klubu Młodych Obywateli  dla uczniów szkół z ww. miejscowości. Każda grupa uczestników projektu wzięła udział w czterech warsztatach odbywających się raz w miesiącu.

Jednym z elementów warsztatów obywatelskich dla dorosłych były prawa obywatelskie, budżet obywatelski, dostęp do informacji publicznej, ale także tematy niepodległościowe.

Grupy osób dorosłych i młodych zdobywały wiedzę i praktyczne umiejętności na temat diagnozowania środowiska lokalnego, jego zasobów i potrzeb. Niezbędnym zagadnieniem w realizacji projektu obywatelskiego jest skuteczna współpraca z innymi. Podczas warsztatów zastanawiano się więc, kim jest lider, jakie ma cechy, jaką rolę pełni w społeczności i jakimi metodami działa. Zgłębiano też tajniki wystąpień publicznych.

Oprócz zagadnień związanych z aktywnością obywatelską uczniowie opowiadali o ważnych miejscach i osobach w społeczności lokalnej, które to w istotny sposób wpłynęły na kształt małych ojczyzn. Młodzież zdobywała wiedzę i praktyczne umiejętności na temat wolności, praw i obowiązków obywatela, a także zastanawiała się jakie są różnice w rozumieniu obywatelstwa kiedyś, a jakie w czasach dzisiejszych. Młodzi ludzie docierali do źródeł historycznych i wyszukiwali obywateli, którzy byli i są ważni dla naszego kraju. Opowiadali o wpływie lokalnych postaci historycznych na swoją wspólnotę lokalną, o Niepodległej Polsce i swoim miejscu w społeczności lokalnej.

Młodzi i dorośli obywatele uczyli się też, jak skutecznie zarządzać projektem obywatelskim, jak pozyskiwać i motywować wolontariuszy do działania oraz jak osiągać zaplanowane cele. W ramach warsztatu powstały plany projektów obywatelskich, które będą wdrażane w społeczności w kolejnym etapie realizacji projektu. Na ostatnich zajęciach warsztatowych uczestnicy projektu dopracowywali koncepcje na inicjatywy obywatelskie, przy okazji korzystając z aktywnych metod uczenia się, tak aby zdobywanie wiedzy i umiejętności, szczególnie dla osób młodych, było połączone z elementami zabawy i zdrowej rywalizacji.

Udział w warsztatach pokazał dorosłym, że wiedza o potrzebach lokalnej społeczności wymaga ciągłej pracy i obserwacji środowiska, ciągłego doskonalenia i pogłębiania. Młodzież mogła się przekonać, że nawet w wieku niewiele ponad 10 lat stanowi część lokalnej społeczności i ma prawo określać się jako obywatele. Warsztaty również pokazały młodzieży, że obywatel ma nie tylko prawa, ale też odpowiedzialność wobec  społeczność, do której należy.

Celem projektu „Ja – obywatel!” jest zwiększenie zaangażowania i zainteresowania udziałem w życiu publicznym i społecznym w wymiarze indywidualnym i grupowym 105 osobowej grupy młodzieży w wieku 11-14 lat i 80 osobowej grupy dorosłych mieszkańców czterech wiosek w Gminie Biłgoraj: Smólsko, Bidaczów, Korytków, Sól w okresie 01.09.2018 r  – 30.06.2019 r.

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Translate »