Partycypacja w praktyce… z tym zagadnieniem zmierzyli  uczestnicy/czki projektu z Bukowej podczas wizyty studyjnej 22.06.2021 w Lublinie. Przedstawicielka  Lubelskiej Grupy Badawczej opowiedziała o tym jak wyglądały konsultacje społeczne w ramach aplikacji Lublina o miano Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Uzyskanie tego tytułu przez Lublin  było efektem wielomiesięcznych  przygotowań. W całym procesie uczestniczyli przedstawiciele/lki Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży, środowiska studenckiego, organizacji i grup młodzieżowych. Wypracowane idee były konsultowane ze środowiskiem skupiającym i współpracującym z młodzieżą. Konsultacjom nie przeszkodziły trudne warunki pandemiczne, odbyło się wiele spotkań konsultacyjnych: on-line, hybrydowych, jak również była możliwość zgłaszania swoich uwag e-mailowo, telefonicznie. W ten sposób zarówno młodzież jak i środowiska działające na rzecz młodzieży miały realny wpływ na wypowiedzenie się na temat potrzeb  i pomysłów, które na potrzeby ludzi młodych odpowiadają. Zgłaszane uwagi i pomysły dotyczyły wielu różnych obszarów od edukacji, ekologii,  kultury, przestrzeni i oferty  spędzania wolnego czasu po sygnalizowanie potrzeby  wpływu młodzieży na współtworzenie i rozwój miasta we wszystkich aspektach z korzyścią dla całej społeczności.

Dobra praktyka z Lublina była pretekstem do tego aby młodzież mogła uczestniczyć  w symulowanych konsultacjach i  wypowiedzieć się nt. tego „jak ma wyglądać moja miejscowość jako miejsce przyjazne młodzieży”. Obywatele/lki zgłaszali wiele ciekawych pomysłów np. więcej miejsc do spędzania wolnego czasu i integracji  dla dzieci i młodzieży np. place zabaw, boiska, pizzeria; organizowanie wydarzeń i generalnie stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej  dedykowanej młodzieży np. konkursy, koncerty, festyny.

Jak podsumowała przedstawicielka Stowarzyszenia: „ widać, iż młodzież ma wiele pomysłów i potrzebuje rzeczywistej  przestrzeni dla siebie i też ciekawej oferty jako alternatywy dla oferty w świecie wirtualnym”. Teraz czas na pomoc ze strony dorosłych!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

    

     

Translate »