Czy młodzi mają wpływ na kulturę ?  jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie mają wpływ w tym obszarze?

Odpowiedzi na te pytania podjęli się uczestnicy symulacji  z Korytkowa.  Odpowiedź była jedna: młodzież chce  tworzyć kulturę i współdecydować w tym obszarze, a więc chce partycypować w kulturze.

Praktyczną wyrazem tego była symulacja, która została przeprowadzona przez uczestników projektu „Jesteśmy Młodzi o Obywatelskość nam chodzi” w Szkole Podstawowej w Korytkowie Dużym. W symulacji młodzież wykorzystała konsultacje społeczne jako formę praktycznej partycypacji.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii  społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej z Korytkowa i okolicznych miejscowości  dotyczących potrzeb młodzieży w zakresie udziału w kulturze. Konsultacje zostały  przeprowadzone w formie badanie ankietowego   poprzez formularz udostępniony  drogą elektroniczną oraz w  wersji papierowej dostępnej w Szkole na tablicy konsultacyjnej.  Za przeprowadzenie konsultacji,  w tym przygotowanie ankiety konsultacyjnej oraz spisanie wniosków dot. udziału młodzieży w kulturze lokalnej odpowiedzialni byli uczestnicy projektu.

Zebrane uwagi i opinie  zostały spisane i upublicznione na tablicy konsultacji oraz zaprezentowane przedstawicielom lokalnych władz – przedstawicielowi Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Biłgoraju  podczas wydarzenia podsumowującego konsultacje, które odbyło się 11.01.2022 w szkole Podstawowej w Korytkowie. W wydarzeniu wzięła udział społeczność szkolna oraz przedstawiciel GOK. W pierwszej części młodzież zaprezentowała efekty konsultacji oraz przekazała wnioski i postulaty z konsultacji na ręce przedstawiciela GOK.

Główne wnioski z konsultacji można podsumować jako chęć młodzieży do włączenia się i udziału w lokalnej kulturze, szczególnie ważne dla młodzieży było dostosowanie oferty kulturalnej do ich potrzeb odpowiadających na zainteresowania ludzi młodych.

Następnie przedstawiciel GOK  opowiedział o  dotychczasowych działaniach GOK dla młodzieży. Na koniec odbyła się pogadanka nt. zaangażowania młodzieży w kulturę w społeczności lokalnej. Podsumowując wbrew pojawiającym  się stereotypowym opiniom o bierności młodzieży działania w projekcie pokazały, że młodzież jest chętna i aktywna tylko dorośli muszą pozwolić młodym z jednej strony wypowiadać się a z drugiej słuchać tego co młodzi mają do powiedzenia.

Symulacje odbywają się w ramach projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Translate »