Aby segregacja stała się naturalną czynnością dla dzieci i młodzieży, musi być czynnością prostą i łatwą. W tym celu w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. M. Pasiaka w Soli została przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca segregacji śmieci i konkurs plastyczny pt. „Segregacja to podstawa do czystego świata nasz obywatelski obowiązek!”. Czysta szkoła, większa wiedza nt segregacji odpadów to nie jedyne efekty przeprowadzonych we wrześniu i październiku b.r. działań w Soli.

Pomysłodawcy wydarzenia – uczestnicy projektu „Obywatelsi!” najpierw zorganizowali szkolne referendum, w którym zapytano społeczność szkolną o potrzebę zakupu koszy do segregacji odpadów. Chodziło o to, żeby uczniowie potrafili działać jako obywatele: interesowali się sprawami publicznymi, dbali o równy udział wszystkich zainteresowanych w podejmowaniu decyzji, umieli się odnaleźć w strukturach demokratycznych.

Te wszystkie kompetencje można kształtować już w szkole organizując np. referendum. Tematyka może być różna, jednak dotyczyć powinna całości społeczności szkolnej, np. kwestie zagospodarowania przestrzennego terenu szkoły, zajęć pozalekcyjnych, wyposażenia świetlicy, biblioteki, imprez organizowanych w szkole i wielu innych. Tak więc referendum lokalne może być przeprowadzone praktycznie w każdej sprawie, jeżeli tylko będzie taka wola, bądź społeczności lokalnej, bądź lokalnych władz. Muszą to być jednak sprawy, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców. Jest to jedna w ważnych metod partycypacyjnych, z którą obywatele mają do czynienia w dorosłym życiu. Dlatego też w projekcie chodziło o to, żeby młodzież już teraz przygotować, oswoić, pomóc zrozumieć czym jest referendum, głosowanie, uczestnictwo w życiu publicznym. W ten sposób najmłodsi doświadczają poczucia sprawstwa, uczą się, że mogą wpływać na decyzje. Partycypacja dzieci i młodzieży polega zatem na umożliwieniu im aktywnego uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji oraz wpływania na zmiany; oznacza ich zaangażowanie w sprawy ich dotyczące w sposób zarówno pośredni, jak i bezpośredni, w zależności do ich wieku i dojrzałości.

Projekt współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

  

  

            

Translate »