Zwiększenie obywatelskiej odpowiedzialności seniorów i wspólna poprawa bezpieczeństwa osób starszych, były tematem październikowego spotkania w Komendzie Powiatowej policji w Biłgoraju, którego inicjatorami byli seniorzy Zygmunt Terejko, Maria Buczek i Józef Furmaga – uczestnicy projektu „Senior ważny codziennie!”.

Inicjatywa obywatelska miała na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym, a także budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Z seniorami spotkali się sierżant sztabowy Joanna Klimek, aspirant sztabowy Adam Granda i młodszy aspirant Łukasz Wojnas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Podczas spotkania policjanci omawiali zagrożenia najczęściej występujące powicie Biłgoraj oraz przypominali zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Policjanci rozmawiali z seniorami o lokalnych problemach bezpieczeństwa na drodze. Ostrzegali przed miejscami i sytuacjami powodującymi największą ilość niebezpiecznych zdarzeń.

Filarem każdego z wydarzeń były prelekcje eksperta ruchu drogowego, połączone z omówieniem filmów obrazujących rzeczywiste zagrożenia dla niechronionych uczestników ruchu.

       

        

Inicjatywa zrealizowana została w ramach projektu „Senior ważny codziennie!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »